Make your own free website on Tripod.com

زيست آزمون                   ZistAzmoon

خانه

زيست شناسي 1 سال دوّم

فصل 1 (چون سؤالي از اين قسمت در امتحان و در کنکور نمي آيد درس قرار داده نشده ، بديهي است در صورت درخواست ، درس براي شما فرستاده مي شود).

فصل 2 مولکولهاي زيستي ( قسمت اول)

فصل 2 مولکولهاي زيستي ( قسمت دوم)

فصل 3 سفری به درون سلول