Make your own free website on Tripod.com
نظر سنجی سؤلات درسی

زيست آزمون                   ZistAzmoon

خانه درباره ما

    فرم نظر خواهی

( بدون تغییر زبان)

    کاربر گرامی  

     به منظورارائه خدمات بهتر نیازمند راهنمایی شما دانش آموز عزیز هستیم ، لذا با تکمیل فرم و ارسال آن ما را در این امر یاری فرمایید.

  با سایت چگونه آشنا شدید؟

         

  آیا سایت انتظار شما را به عنوان سایت درسی آموزش زیست شناسی برآوره کرده است؟

         

            اگر قبلا در سایت ثبت نام کرده اید کد کاربری خود را بنویسید         

  برای بهبود کیفیت سایت چه پیشنهادی دارید؟ ( دوست دارید بیشترچه مطالبی را در سایت ببنید؟)

 E-Mail :       .در صورت تمایل ایمیل خود را بنویسید     

           

خانه